REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SiDLY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SiDLY

1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie www.opaskasidly.pl (dalej jako „Strona”) prowadzona jest przez spółkę pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, o kapitale zakładowym 27.100 zł w całości wniesionym (określaną dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Definicje:
  1. Klient – podmiot zawierający Umowę – dokonujący zakupu Produktówi/lub Usług za pośrednictwem Strony; Klientem może być tylko Konsument,
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. m. in. Klient, będący osobą fizyczną i zawierający Umowę w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą czy zawodową.
  3. Produkt – zaprezentowany na Stronie fabrycznie nowy towar, którego zakup stanowić może przedmiot Umowy,
  4. Usługi – zaprezentowane na Stronie usługi, których zakup stanowić może przedmiot Umowy, a których warunki świadczenia określa Regulamin Usług,
  5. Regulamin Sklepu– niniejszy dokument określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym na Stronie,
  6. Regulamin Usług – regulamin świadczenia Usług dostępny pod adresem www.opaskasidly.pl określający warunki świadczenia Usług na rzecz Klienta,
  7. Platforma – platforma telemedyczna dostępna pod adresem https://sidly-platform.com, służąca do świadczenia Usług na bazie Produktów, zgodnie z Regulaminem Usług,
  8. Konto – dedykowane Klientowi konto użytkownika, dostępne za pośrednictwem Platformy, umożliwiające korzystanie z Usług, bliżej opisane w Regulaminie Usług,
  9. Sprzedawca – spółka pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, o kapitale zakładowym 27.100 zł w całości wniesionym,
  10. Strona – serwis internetowy  dostępny pod adresem www.opaskasidly.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, służący do dokonywania zakupu Produktów i Usług przez Klientów,
  11. Umowa– umowa sprzedaży Produktówi/lub umowa świadczenia Usług, której treść stanowią postanowienia Regulaminu Sklepu, a w przypadku umowy świadczenia Usług także postanowienia Regulaminu Usług,
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywać się może za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: SiDLY Sp. z o.o., ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa,
  2. poczty e-mail pod adresem sklep@sidly.org,
  3. telefonu pod numerem + 48 887 772 033.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie, a w szczególności prawa autorskie do tych treści, znaki towarowe Sprzedawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych i inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

2. Produkty i Usługi

 1. Główne cechy, właściwości i specyfikacja każdego Produktu oraz warunki udzielanej na Produkt gwarancji znajdują się przy opisie Produktu. Zaleca się dokładne zapoznanie z opisem Produktu przed złożeniem zamówienia.
 2. Warunki świadczenia i specyfikację Usług zawiera Regulamin Usług do którego link znajduje się przy opisie Usługi. Zaleca się dokładne zapoznanie z Regulaminem Usług przed złożeniem zamówienia.

3. Korzystanie ze Strony

 1. Sprzedawca przewiduje możliwość modyfikacji funkcjonalności Strony, w szczególności poprzez ich rozwijanie. Każdorazowo zmiana funkcjonalności Strony będzie w miarę możliwości uprzednio notyfikowana Klientom poprzez podanie informacji na Stronie.
 2. Dostęp do Strony jest bezpłatny, wymaga jednak:
  1. posiadania urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to:Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, Sprzedawca nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów.
  2. połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem,
 3. Korzystanie przez Klienta ze Strony jest związane z transferem danych i może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów przesyłu danych. Opłaty za transfer nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient i według stosowanego przez niego cennika.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu Sklepu i obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów podczas korzystania ze Strony, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy, innych użytkowników Strony oraz osób trzecich,
  2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  3. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Strony,
  4. powstrzymywania się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  5. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Strona funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia funkcjonowania Strony na czas niezbędnych przerw technicznych koniecznych z uwagi na konserwację Strony i testowanie nowych funkcjonalności Strony.

4. Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy na odległość w sklepie internetowym Sprzedawcy należy wybrać Produkti/lub Usługę dostępne w sklepie internetowym i złożyć zamówienie poprzez wypełnienie i wysyłanie drogą elektroniczną formularza elektronicznegozamówienia znajdującego się na Stronie, stosując się krok po kroku do informacji wyświetlanych na Stronie.
 2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i jego akceptacja.
 3. Kompletnie i poprawnie wypełniony formularz elektroniczny zamówienia zawiera następujące dane:
  1. wskazanie Produktui/lub Usługi,
  2. ilość sztuk zamówionego Produktui/lub Usługi,
  3. imię i nazwisko Klienta,
  4. adres e-mail Klienta,
  5. adres Klienta,
  6. telefon kontaktowy,
  7. sposób płatności.
 4. Dodatkowo Klient może wskazać:
  1. dane do faktury VAT,
  2. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta.
 5. Podanie kompletnych danych wskazanych w § 4 ust.3 jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Aby dokonać zamówienia Usług, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Usług i Polityką prywatności Platformy i je zaakceptować.
 7. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę Klient otrzyma na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją o otrzymaniu płatności i przekazaniu zamówienia do realizacji, zawierającą wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu Sklepu zamówienia dane zamówienia (a w przypadku ich wskazania w formularzu zamówienia – również dane wskazane w § 4 ust. 4 Regulaminu Sklepu).
 8. W przypadku zamówienia Usług, Klient otrzyma następnie na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail drugą wiadomość elektroniczną z zawierającą link umożliwiający założenie Konta na Platformie w celu świadczenia Usług.
 9. Korzystając z otrzymanego w wiadomości linku, Klient ustala hasło do Konta.
 10. Następnie Klient loguje się do Konta i wypełnia krok po kroku formularz elektroniczny, podając dane niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usług, których dokładny zakres został wskazany w Regulaminie Usług oraz załącza skan lub zdjęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Regulaminem Usług.
 11. Na podstawie danych podanych przez Klienta w formularzu elektronicznym na Platformie, zostanie wygenerowana Umowa w wersji papierowej, która zostanie dostarczona do Klienta wraz z Produktem. Klient winien podpisać Umowę w wersji papierowej i jeden jej egzemplarz wraz z oryginałem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Usług powierzyć kurierowi, który doręczył zamówiony Produkt i który przekaże go Sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta. Klient może przekazać w ten sam sposób oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, jeżeli wyraża taką wolę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu, jego egzemplarz zostanie także dostarczony wraz z Umową.

5. Płatność

 1. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje zapłaty ceny za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, którą to usługę świadczy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 2. Brak dokonania płatności w terminie 5 dni uważać się będzie za rezygnację ze złożonego zamówienia i spowoduje anulowanie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku niedostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu elektronicznym zamówienia o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku Produktu. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. W przypadku przejściowej niedostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy i przy braku rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia, niezwłocznie po przyjęciu Produktu na stan magazynowy Sprzedawcy, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu elektronicznym zamówienia.

6. Dostawa

 1. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem firmy kurierskiejDPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł.
 2. Cena przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 24,59 zł brutto (z VAT).
 3. W przypadku dostawy Produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostawy więcej niż 10 Produktów sposób i koszty dostawy zostaną uzgodnione z Klientem indywidualnie. W takich przypadkach należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed zakupem pod adresem e-mail office@sidly.eu i nie wypełniać samodzielnie formularza zamówienia.
 4. Zamówienie przekazane zostanie firmie kurierskiej w terminie 5 dni od daty dokonania płatności za dane zamówienie, a jeżeli zamówienie dotyczy również Usługi – w terminie 5 dni od dnia zakończenia wypełniania przez Klienta formularza elektronicznego poprzez Konto Klienta na Platformie wraz z załączeniem skanu lub zdjęcia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Klient otrzyma na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną o przekazaniu zamówienia firmie kurierskiej.
 5. Dostawa Produktów nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania płatności za dane zamówienie, a jeżeli zamówienie dotyczy również Usługi – w terminie 10 dni od dnia zakończenia wypełniania przez Klienta formularza elektronicznego poprzez Konto Klienta na Platformie wraz z załączeniem skanu lub zdjęcia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać doręczone z winy Klienta (podanie błędnego adresata, adresu, nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki), Sprzedawcazastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W takim przypadku zamówienie zostanie ponownie wysłane przez Sprzedawcę w terminie14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyjęcia przez Klienta uszkodzonej przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji i jego wynik nie jest w żaden sposób uzależnione od spełnienia przez Klienta tego warunku.
 8. W przypadku zaginięcia przesyłki i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówionych Produktów, Sprzedawca wysyła ponownie zamówione Produkty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktów.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy w zakresie całości lub części zamówienia (odstąpić od Umowy sprzedaży wszystkich bądź niektórych zamówionych Produktów lub Usług) składając oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail office@sidly.eu lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres SiDLY Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa.
 3. Konsument może skorzystać dla ułatwienia z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawcazwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Produktu lub do czasu otrzymania przez Sprzedawcę od Konsumenta dowodu wysłania zwracanego Produktu.Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie Usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany będzie do zapłaty za Usługę proporcjonalnie do ilości dni wykonywania Usługi od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi do dnia otrzymania przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w stosunku do ilości dni w danym miesiącu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien zostać odesłany na adres:SiDLY Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opłata za przesyłkę zwrotną do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Reklamacje

 1. Zobowiązania gwarancyjne firmy SiDLY nie obejmują
  1. braku wystarczającego zasięgu sieci GSM na obszarze użytkowania urządzenia do działania opaski;
  2. wad fizycznych powstałych wskutek eksploatacji Urządzenia niezgodnego z zasadami eksploatacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkowników, opisanych w instrukcji do Urządzenia;
  3. wad powstałych wskutek zaniechania przez użytkownika czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją Urządzenia, nieprawidłowego działania wskutek braku zasięgu sieci komórkowej;
  4. wad powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych wskutek działania środków chemicznych, termicznych itp. i innych czynników zewnętrznych;
  5. naturalnego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem Urządzenia;
  6. materiałów eksploatacyjnych za które uważa się baterie ( akumulatory),
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów niewadliwych i wykonywania Usług w sposób należyty.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Produktów oraz za wadliwe wykonanie lub niewykonanie Usług na zasadach przewidzianych w prawie polskim. Żadne postanowienia Regulaminu Sklepu nie ograniczają praw Konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa.
 4. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail helpdesk@sidly.org lub pocztą tradycyjną na adres SiDLY Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa.
 5. Pod adresem https://sidly.eu/wp-content/uploads/2020/05/reklamacja.pdf znajduje się procedura reklamacji, wraz z formularzem reklamacji, z którego można skorzystać celem ułatwienia. Formularz dołączony zostanie także do każdego zamówienia oraz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Szczególnie istotne jest podanie numeru seryjnego Produktu, znajdującego się na Produkcie.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klientowi zwrócone zostaną koszty przesłania reklamowanego Produktu do Sprzedawcy.

9. Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności [link].

10. Odpowiedzialność 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego z którego korzysta Klient, wadliwe działanie pozostałego oprogramowania urządzenia końcowego z którego korzysta Klient oraz dostępność i jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Klienta.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem Sklepu lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów

 1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
 3. Konsument może skorzystać ze znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wielojęzycznej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4.  Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  2. Konsumentmoże skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu Sklepu nie uchylają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione wymogami technicznymi Strony, zmianami funkcjonalności Strony lub zmianami obowiązującego prawa.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepudokonywane są poprzez ogłoszenie na Stronie, a zmieniony Regulamin Sklepu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Zmieniony Regulamin Sklepu obowiązuje wszystkich Klientów, którzy dokonają zakupu Produktów po dacie zmiany RegulaminuSklepu. Do umów sprzedaży Produktów zawartych przed datą zmiany Regulaminu Sklepu stosuje się regulamin w dotychczasowym brzmieniu.Powyższe nigdy nie powoduje utraty praw nabytych przez Klientów do dnia zmiany Regulaminu Sklepu.
 4. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie oraz sporządzić jego wydruk. Ponadto, na żądanie Klienta przesłane na adres e-mail office@sidly.eu, Klient otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci Regulaminu Sklepu zapisanego w formacie .pdf.
 5. Regulamin Sklepu wchodzi w życie 1 października 2020 r.
Załącznik nr 1: docxpdf
Załącznik nr 2: docxpdf
Załącznik nr 3: docxpdf