Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SiDLY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisów SiDLY oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SiDLY przekazuje Użytkownikom Serwisów niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane. Informacje te dotyczą:

  • osób przeglądających treści Serwisów;
  • osób posiadających konta w Serwisach;
  • osób korzystających z usług oferowanych i świadczonych poprzez Serwisy, w tym osób zamawiających usługi, osób użytkujących opaski SiDLY oraz osób upoważnionych przez osoby użytkujące opaski SiDLY do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia.

2. SiDLY przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów SiDLY lub przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

DEFINICJE
Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:

Polityka:
niniejsza Polityka Prywatności

Pliki cookie:
małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych

RODO:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Serwis:
strony internetowe SiDLY udostępnione Użytkownikom:

  • www.SiDLY.eu
  • www.SiDLY-platform.com
  • www.opaskaSiDLY.pl
  • www.opaskazycia.sidly.eu
  • www.szpital.sidly.eu
  • www.telemedycyna.sidly.eu
  • www.pracodawcy.sidly.eu

SiDLY:
SiDLY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa

Użytkownik:
osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza SiDLY w związku z korzystaniem z serwisów internetowych SiDLY lub w związku z zakupem produktów i świadczeniem usługi teleopiekipage1image3379157760 page1image3379158048 page1image3379158336 page1image3379158624

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SIDLY

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest SiDLY.

5. SiDLY zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta i skorzystania z jego funkcji, skorzystania z formularza kontaktowego lub zakupu produktów.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy Serwisów mogą kontaktować się bezpośrednio z powołanym przez SiDLY inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem:

  • korespondencjimailowejpodadreseme-mail:iod@sidly.org;
  • oraz listownie na adres siedziby SiDLY z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

7. SiDLY przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w następujących celach:

a. świadczenia usług
SiDLY przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu).

b. realizacji świadczeń medycznych
SiDLY przetwarza dane osobowe użytkowników opasek SiDLY oraz dane osobowe osób upoważnionych przez użytkowników opasek SiDLY do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dla realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b (akceptacja regulaminu) i c (realizacja obowiązków prawnych SiDLY) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO (niezbędność przetwarzania dla celów profilaktyki zdrowotnej).

c. zabezpieczenie żywotnych interesów
SiDLY może przetwarzać dane osobowe, gdy będzie to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (np. gdy będzie konieczne udzielenie użytkownikowi opaski SiDLY niezwłocznej pomocy).

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

d. działania marketingowe i polepszanie usług
SiDLY przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiarów i ulepszania Serwisów.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu SiDLY tj. ulepszanie swoich usług oraz zapewnienie ich najlepszej jakości).

e. wysyłanie wiadomości marketingowych
SiDLY wysyła do zainteresowanych Użytkowników wiadomości marketingowe.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).

f. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisów
SiDLY przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w SiDLY oraz dla zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu SiDLY tj. zapewnienie działania Serwisów oraz wysokiej jakości usług).

g. obsługa zapytań Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisów
SiDLY przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisów, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisów oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych.

Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zakupem produktu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu SiDLY tj. zapewnienie działania Serwisów oraz wysokiej jakości usług).

h. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
SiDLY może przetwarzać dane Użytkowników w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz – w przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu SiDLY tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

ODBIORCY DANYCH

8. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy SiDLY, podmioty świadczące usługi na rzecz SiDLY (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów), z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy oraz – gdy będzie to niezbędne dla świadczenia usług medycznych – podmioty świadczące takie usługi.

9. Dane dotyczące płatności będą przetwarzane przez PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

10. Do danych osobowych Użytkowników, tj. Użytkowników, którzy wykupili usługę teleopieki, osób, które korzystają z opasek SiDLY a także osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia osób korzystających z opasek SiDLY, mogą mieć dostęp podmioty lecznicze (centra telemedyczne), przy pomocy których świadczone są usługi teleopieki, tj.:

  • Infomedic.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Parkowej 6a, 75-645 Koszalin;
  • Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez SiDLY w ramach Serwisów:

  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do wycofania zgody
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

12. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z SiDLY elektronicznie na adres: iod@sidly.org.

13. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

14. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą pochodzić nie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, dzieje się tak, np. gdy:

  • umowa na teleopiekę jest zawierana nie przez osobę, która jest użytkownikiem opaski SiDLY – wówczas dane użytkownika opaski przekazuje osoba zawierająca umowę;
  • użytkownik opaski SiDLY lub osoba zawierająca umowę przekazuje dane dotyczące osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o użytkowniku opaski SiDLY.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

15.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

  • przez czas wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
  • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach prawa;
  • wzakresiemarketingurealizowanegowoparciuozgodę–doczasujejwycofania,
  • przezczasniezbędnydowypełnieniauzasadnionychinteresówSiDLY.

PLIKI COOKIE

16.Plikami cookie stosowanymi na stronach serwisów SiDLY można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Przykładowo: (i) w przeglądarce Internet Explorer Pliki cookies można wyłączyć wykorzystując następujące ustawienia: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność/Zablokuj wszystkie ciasteczka, (ii) w przeglądarce Firefox Pliki cookies można wyłączyć poprzez ustawienia: Narzędzia/Opcje/ Prywatnosć.

  1. Zablokowanie niektórych Plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność Serwisów.
  2. W Serwisach są stosowane następujące rodzaje Plików cookie:a. sesyjne Pliki cookie
   To niezbędne Pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne Pliki cookie są anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY.

b. trwałe Pliki cookie
Trwałe Pliki cookie zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.

Za pomocą tych Plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi.

Trwałe Pliki cookie gromadzą następujące informacje o Użytkownikach: adres IP, oraz dane, które udzielają nam informacji odnośnie do źródła, z którego Użytkownik trafił na stronę SiDLY. Oprócz adresu IP, SiDLY nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających.

Administrator używa ich do:

   • optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY,
   • zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów;
   • wymiany informacji z partnerami SiDLY w celu świadczenia usług. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

c. zewnętrzne Pliki cookie
Zewnętrzne Pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk ‘like’ czy ‘share’. Zewnętrzne Pliki cookie, które są stosowane to:

   • połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych Użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
   • dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google Analytics.

19. Pliki cookie zbierane są przez SiDLY i nie są udostępniane podmiotom trzecim.

KONTAKT

20. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez SiDLY należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@sidly.org, lub pisemnie na adres: SiDLY sp. z o. o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.